Перша колисковаКатегории Микола Вiнграновський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ Перша колискова За допомогою виразних епiтетiв дитино золота, тривого кароока, гiллячко голуба автор створив неповторнiï образ батькiвськоï любовi й тепла: Спи, моя дитино золота, Спи, моя тривого кароока. В теплих снах iдуть в поля жита, I зоря над ними йде висока. Спи, моя гiллячко голуба, Тихо в моïм серцi i щасливо. За вiкном хлюпочеться плавба Твоïх лiт i долi гомiнливоï. Будь-яка колискова пiсня передає любов i турботу батькiв. Особливiсть колисковоï Миколи Вiнграновського полягає в тому, що вiн нерозривно поєднує майбутнє своєï дитини та рiдноï землi: Спи, моя дитинко, на порi. Тiнi сплять i сонна яворина... Та як небо в нашому Днiпрi, Так в тобi не спить хай Украïна. Хай вона не спить в тобi повiк, Бо вона — для тебе i для свiту... Люлi, мiй маленький чоловiк, Капле сон срiблястий з верховну... Автор майстерно поєднав два художнiх засоби — порiвняння й лiтоту — у виразi вузенька, як долоня, створивши таким чином своєрiдний образ маленькоï безiменноï рiчки: Сама собою рiчка ця тече, Маленька рiчечка, вузенька, як долоня. Ця рiчечка Днiпра тихенька синя доня, Маленька донечка без iменi iще. Вона тече в городi в нас пiд кленом, I наша хата пахне ïй борщем. Цвiте над нею небо здоровенно Солодкими хмаринами з дощем. Цей образ набуває масштабностi й уособлює для лiричного героя поняття родини i Батькiвщини: Ця рiчечка тече для клена i для мене, Ïï й тодi я бачу, коли сплю. Я рiчечку оцю в городi в нас пiд кленом Як тата й маму i як мед люблю. Поет описав сад, використавши персонiфiкацiю (на колiнах яблунi спить вiтер) i виразну метафору (пахучi очi квiтiв), а також вжив оказiоналiзм — небопад (за аналогiєю до зорепад) — для створення своєрiдного образу неба: Ходiмте в сад. Я покажу вам сад, Де на колiнах яблунi спить вiтер. А згорблений чумацький небопад Освiтлює пахучi очi квiтiв. Я покажу вам сливи на сучках, Що настромились, падаючи мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках Смачного сонця лагiднi жовточки. Автор використовує повтори слова сонний, асонанси та алiтерацiï, створюючи образ всеохоплюючого сну: У полi спить зоря пiд колоском I сонно слуха думу колоскову, I сонна тиша сонним язиком Шепоче саду сиву колискову. То кажани. То кажанячий ряд Заплутався у сонному волоссi ночi... Ходiмте в сад. Я покажу вам сад. Його сумлiння покажу вам очi. Особливiстю пейзажноï лiрики М. Вiнграновського є цiлiсне сприйняття природи i Батькiвщини, нерозривнiсть цих понять для авторськоï свiдомостi. У вiршах часто використовується кольорова та рослинна символiка на позначення Украïни. Наприклад, поєднання образiв синiх слив та жовтих груш.

Метки Перша колискова, МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Перша колискова